Danh sách chia nhóm thực tập Sư phạm, ngành Sư phạm Tiểu học

Tải về tại đây:

DANH SÁCH CHIA NHÓM THỰC TẬP SP, NGÀNH SPTH

Lưu ý: Những giáo sinh không có tên trong danh sách chia nhóm thực tập, liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/01/2018.

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.