Danh sách phân bổ phòng thi tốt nghiệp, khóa 2015 – 2017 (Thi lý thuyết)

Tải về tại đây:

SPMN

SPTH

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.