Phòng ban

Phòng tổ chức hành chính

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: tổ chức và nhân sự; hành chính, tổng hợp. Thực...

Phòng tài chính – kế toán

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế...

Phòng quản trị thiết bị

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý công sở, quản lý tài sản, công tác quy hoạch,...

Phòng Công tác Sinh viên

I. CHỨC NĂNGPhòng Công tác Sinh viên có chức năng tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị,...

Phòng quản lý đào tạo

I. CHỨC NĂNGPhòng đào tạo có chức năng cụ thể hóa việc thực hiện các chương trình đào tạo...

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.