Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học nhằm đào tạo cho Học sinh đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục Tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đào tạo đội ngũ giáo viên Tiểu học có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực giáo dục dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kĩ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục và có khả năng học tiếp lên bậc học trên.

 

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT


Yahoo Chat tuvants1
Tư vấn viên
(08) - 3526.4970
Yahoo Chat tuvants5
Tư vấn viên
(08) - 3526.4971
Yahoo Chat tuvan.dongduong
Tư vấn viên
(08) - 3526.4972
Yahoo Chat tuvants4
Tư vấn viên
(08) - 3526.4973