Lịch Học và Thi lớp Cử Nhân MN Đông Dương (K1A.3 và K1B.3) Hệ 3 năm.

K1A -1K1A - 2K1B - 1K1B -2

Lưu ý: Học viên thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của trường TC Đông Dương và trang web của trường ĐHSP Tp. HCM: Khoa Giáo dục Tiểu học:
http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/lichthi/pdf/201603a.pdf
Khoa Giáo dục mầm non:http://khoagdmn.hcmup.edu.vn/

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.