LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP – SƯ PHẠM MẦM NON

Lịch tập trung 1

Lịch tập trung 2

 

TT tại trường 1TT tại trường 2

 

Mầm non 2 - 1Mầm non 2 - 2

 

Mầm non 3 - 1Mầm non 3 - 2

 

Mầm non 4A - 1Mầm non 4A - 2

 

Mầm non 5 - 1Mầm non 5 - 2

 

Mầm non 7 - 1Mầm non 7 - 2

 

Mầm non 7A - 1Mầm non 7A - 2

 

Mầm non 8 - 1Mầm non 8 - 2

 

Mầm non 10 - 1Mầm non 10 - 2

 

Mầm non 11 - 1Mầm non 11 - 2

 

Mầm non 12 - 1Mầm non 12 - 2

 

Mầm non 13 - 1Mầm non 13 - 2

 

Mầm non 14 - 1Mầm non 14 - 2Mầm non 14 - 3

 

Mầm non 14A - 1Mầm non 14A - 2

 

Mầm non TT 6A - 1Mầm non TT 6A - 2

 

Mầm non TT 8A - 1Mầm non TT 8A - 2

 

Tây Úc

 

 

 

 

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.