LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP – SƯ PHẠM TIỂU HỌC

lịch 1Lịch 2

 

 

Chí trực 1

Chí trực 2

 

Định của 1

Định của 2

 

Đình Phùng  1

Đình Phùng 2

 

Kỳ Đồng 1

Kỳ Đồng 2

 

Nguyên Thi 1

Nguyên thi 2

 

Quang diệu 1

Quang diệu 2

 

Quốc Thảo 1

Quốc Thảo 2

 

Sơn Hà 1

Sơn Hà 2

 

Thái sơn 1

Thái sơn 2

 

Thanh tuyền 1

Thanh tuyền 2

 

Thiện Thuật 1

Thiện Thuật 2

 

Trương Quyền  1

Trương Quyền 2

 

Văn Đang 1Văn Đang 2

 

Văn Hân 1Văn Hân 2

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.