LỊCH THI LẠI MÔN HỌC NGÀY 05/03/2016 VÀ 06/03/2016

Thi lại 5 -1Thi lại 5 - 2Thi lại 5 - 3Thi lại 5 - 4

 

 

Thi lại 6 - 1Thi lại 6 - 2Thi lại 6 - 3

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.