T/B: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP XÉT TN CÁC LỚP

T11B-K05A

T11B-Q01A

t12a-k02a

t12b-c01a t12b-i01a t12b-k02a

t12b-m01a

t12b-n01b

t12b-q01a t12b-q02a

T13A-CLC T13A-K02A T13A-Q01AT13A-Q02A
T13A-N02A

T13A-N01A

T13A-N01B

T13A-N01C T13A-N01D

T13A-H01A

T13A-H01B

T13A-H01C

T13A-H01D

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.