T/B: LỊCH THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP

1. LỊCH THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP NGÀY 19/09/2015:

THI LAI 1509

  2.  LỊCH THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP NGÀY 26/09/2015:

THI LAI 2609

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.