T/B: THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP (31/08/2015~06/092015)

tkb_t9_t1

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC PHÂN BỔ NHƯ SAU:

t15a-h01b

t15b-h01a

t15b-h01b

t15b-h01c
T15B-N01A T15B-N01B
t15b-n01c

t15b-n02a

T15B-H02A

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.