Thông báo lễ phát bằng tốt nghiệp TCCN, các lớp T14AB (Khóa VI) – Đợt 2

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.