Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

  • Thời gian 3 năm
  • Bằng cấp abc
  • Đối tượng tuyển sinh tất cả
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành công nghệ thông tin

» Học viên ngành Công nghệ thông tin được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được định hướng một số vấn đề hiện đại tiệm cận với kiến thức chung về Công nghệ thông tin của thế giới.

» Sinh viên ngành Công nghệ thông tin được đào tạo kỹ năng thực hành trong các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép học viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cũng được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.