Phòng ban

Sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Đông Dương

I. CHỨC NĂNG

Phòng đào tạo có chức năng cụ thể hóa việc thực hiện các chương trình đào tạo của trường một cách hiệu quả, chất lượng và uy tín. Phòng có mối quan hệ tương tác với các khoa phòng, đoàn thể, đơn vị trong và ngoài trường tạo thuận lợi cho học sinh học tập gắn liền với thực tế xã hội.

II. NHIỆM VỤ

1. Phòng đào tạo tổ chức tuyển sinh hằng năm theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường và phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành.

2. Lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo từ đầu khóa mới và kết hợp với khoa lập kế hoạch chi tiết giảng dạy theo học kỳ, phổ biến đến giáo viên và học sinh các lớp.

3. Thực hiện báo cáo, thống kê, lưu trữ dữ liệu, hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách liên quan đến giáo viên và học sinh. Lập thủ tục xin cấp phôi bằng, viết bằng tốt nghiệp và lưu trữ hồ sơ học sinh sau khi ra trường.

4. Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh, quản lý giáo viên chủ nhiệm về một số vấn đề liên quan đến dạy và học của lớp.

5. Thường xuyên phối hợp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học hằng ngày như giờ lên lớp, nội dung phương pháp dạy và học… nhằm phát hiện những vấn đề chưa hợp lý mà sớm chấn chỉnh đưa vào nề nếp. Tổ chức sơ tổng kết học kỳ, năm học.

6. Phòng phối hợp với khoa chỉ đạo biên soạn giáo trình, kế hoạch bài giảng (giáo án), soạn câu trắc nghiệm bổ sung cho ngân hàng câu hỏi, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các kỳ thi trong trường, đảm bảo tính công bằng, khách quan, nghiêm túc.

7. Quản lý và sử dụng phòng học, tài sản, thiết bị điện nước trong phạm vi phụ trách, tránh để lãng phí, hư hao, mất mát.

8. Phòng đào tạo được Ban giám hiệu phân công quản lý chung. Khi có vấn đề xảy ra, trưởng phòng Đào tạo chủ động hội ý với đơn vị và cá nhân liên quan giải quyết nhanh chóng vụ việc, đảm bảo duy trì trật tự, an ninh, vệ sinh, an toàn trong cơ sở và báo cáo với ban giám hiệu.

9. Trưởng phòng Đào tạo có trách nhiệm tổ chức, phân công, điều hành thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất.

10. Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; dịch vụ và lao động sản xuất.

11. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư vấn khoa học cấp trường.

12. Chịu trách nhiệm chính trong công tác rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến.

13. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.