Phòng tổ chức hành chính

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: tổ chức và nhân sự; hành chính, tổng hợp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nhân viên; bảo vệ chính trị nội bộ; tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác quản trị mạng; điều phối phương tiện công tác; và công tác đảm bảo an ninh, trật tự thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong trường. 2. Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất định biên, tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường. 3. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trung cấp trọng điểm tại Tp Hồ Chí Minh. 4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ của trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 5. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển. 6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng, chuyển ngạch công chức; nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp nhận xét, đánh giá nhân viên hàng năm. 7. Chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác phục vụ cho việc xét đề nghị các danh hiệu trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp trong trường. 8. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường. 9. Thực hiện thủ tục cho cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập ở nước ngoài và tiếp nhận lại; thủ tục cho các đoàn ra. 10. Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, nhân viên thôi việc, chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm. 11. Quản lý việc ký kết hợp đồng thỉnh giảng và tham gia các hoạt động đào tạo giữa các đơn vị thuộc trường và các cá nhân bên ngoài; cập nhật thông tin CBCC tham gia giảng dạy, làm việc bên ngoài trường; 12. Theo dõi việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; hoạt động các đơn vị NC-DV-LĐSX (thuộc trường và khoa).

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.