Thông báo V/v Chấm phúc khảo Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp kì thi 21-22/06/2019

Xem thông báo về việc Chấm phúc khảo Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp kì thi 21-22/06/2019 tại đây.